دوره php مقدماتی

جلسه اول:

 1. اشنایی با زبان php
 2. نصب xampp و phpstorm
 3. ساخت و اجرای اولین پروژه دوره

جلسه دوم:

 1. بررسی انواع داده
 2. متغییر ها
 3. ثابت ها
 4. بررسی صحت داده
 5. اشنایی با if و else

جلسه سوم:

 1. کنترل شرط (if,elseif,or,and)
 2. کنترل ساختار switch
 3. بررسی حلقه for
 4. بررسی حلقه while , do while

جلسه چهارم:

 1. بررسی آرایه ها
 2. افزودن طبقه به آرایه ها
 3. بررسی توابع count , in_array مربوط به آرایه ها
 4. حلقه foreach

جلسه پنجم:

 1. تابع include
 2. تابع explode و implode
 3. تابع strstr
 4. اموزش function و کاربرد انها

جلسه ششم:

 1. اموزش کاربا فایل ها
 2. تابع file
 3. تابع file_get_contents
 4. تابع file_put_contents

جلسه هفتم:

 1. توضیح کلی درباره پایگاه داده (data base)
 2. یادگیری دستورات پایه Sql (انتخاب ، حذف ، ویرایش ، افزودن)
 3. اموزش اتصال به پایگاه داده
 4. اموزش ساخت پایگاه داده در cpanel
 5. اموزش افزودن یک مقدار در پایگاه داده

جلسه هشتم:

 1. اموزش CURL
 2. اموزش متد post و get
 3. اموزش دریافت اطلاعات post شده به صفحه
 4. اموزش دریافت اطلاعات get در ادرس
 5. اموزش کوکی ها
 6. اموزش سیشن ها

جلسه نهم:

  1. اموزش شیء گرایی
  2. اموزش class و استفاده از آن

جلسه دهم:

 1. ایجاد پروژه ربات تلگرامی ماشین حساب به زبان php
 2. استفاده از هر آنچه در دوره گفته شده در پروژه